Wuhan University

Website

Participating Departments or Schools

  • School of Journalism and Communication
  • Faculty of Humanities

School Address

Luojiashan, Wuhan
Hubei
430072
China

School Address - Chinese

湖北省武汉市珞珈山
430072
China

School Email

School Telephone

86-27-68754937

School Fax

86-27068754677

MEC Contact

Contact Name

Yibin Shi

Contact Telephone

68754937

Contact Email

Program Director(s)

  • Shi Yibin 石义彬

Program Faculty

Luo Yicheng 罗以澄, Qin Zhixi 秦志希, Shan Bo 单波, Qiang Yuexin 强月新, Shi Yibin 石义彬, Zhang Jinhai 张金海, Wang Handong 王瀚东, Xia Qianfang 夏倩芳, Li Zhuojun 李卓钧, Chen Ying 陈瑛, Che Ying 车英, Xia Qiong 夏琼, Ran Hua 冉华, Mei Qionglin 梅琼林, Liu Liqun 刘丽群, Lv Shangbin 吕尚彬, Zhou Guangming 周光明, Ye Xiaohua 叶晓华, Wang Songmao 王松茂, Xia Guanying 夏冠英, Yao Xi 姚曦, Zhou Maojun 周茂君, Zhang Wei 张微, Liu Jianming 刘建明, Cheng Ming 程明, Ji Li 纪莉, Hong Jiewen 洪杰文, Liu Youzhi 刘友芝, Peng Ce 彭策, Si Jingxin 司景新, Yang Man 杨嫚, Liu Na 刘娜, Xiao Jun 肖(王君), Li Xiaoman 李小曼, Zhang Zhuo 张卓, Liu Jinghui 刘静慧, Zhou Liling 周丽玲, Lin Jie 林婕, Zhang Mingxin 张明新, Liu Yiqin 刘艺琴, He Minggui 何明贵, Xu Tongqian 徐同谦, Chen Gang 陈刚, Liu Xue 刘学, Wang Zhaoyang 王朝阳, Dou Yihong 窦奕虹, Liu Jihua 刘吉桦, Yu Xiaoli 余晓莉, Hou Xiaoyan 侯晓艳, Wang Ye 王晔, Wang Qiong 王琼, Xu Guang 许光
 

Graduate Courses

Mass Communication, Ancient Chinese Literature, Introduction to Theory of Journalism, New Gathering, Modern and Contemporary Literature of China, Operation and Administration of Media, News Writing, Outline of Broadcast and Television, History of World Journalism, News Photography, Principles of Applications of Computer Network, Television Culture, Audio-visual Media Criticism, Introduction of Advertising, Public Relations, News Criticism, News Editing, News Comment, Computer Aided Editing, History of Chinese Journalism, Ethics and Law of Journalism, The Western News Media, Comparative Journalism, Marx and Lenin’s Original Works in Journalism Theories Study